REGULAMIN VOUCHERÓW /kart podarunkowych/ w sklepie internetowym szpilkiwsypialni.pl

Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów  /kart podarunkowych/

Definicje.

 1. Voucher /karta podarunkowa/– wydany na okaziciela, upoważniająca do jednokrotnego dokonywania zakupu poprzez wprowadzanie kodu z karty w koszyku zamówienia w zakresie ustalonego limitu kwotowego zwany w dalszej treści voucherem .
 2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera /karty podarunkowej/ w Sklepie internetowym;
 3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży usługi oraz Vouchery/karty podarunkowe/, działająca w domenie https://szpilkiwsypialni.pl/
 6. Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie
 7. Wydawca – https://szpilkiwsypialni.pl/
 8. Aktywacja – proces aktywowania środków pieniężnych na Karcie.
 9. Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Vouchera /Karty podarunkowej/ polegająca na wymianie całości kwoty dostępnej na Karcie na Towary oferowane przez Sklep.

Warunki ogólne. 

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Vouchery /karty podarunkowe/ o wartości 150zł, 300 zł, 500 zł.  Za każdy Voucher Nabywca wpłaca odpowiednią wartość nominalną Vouchera. 
 2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej 
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za towary nabywane przez Posiadacza.
 5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na stronie www.szpilkiwsypialni.pl
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Okres ważności Vouchera wynosi 1 rok / 12 mcy/ od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą zakupu na dokumencie Vouchera. Nie wykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
 9. Zasady i tryb nabywania Voucherów za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w niniejszym regulaminie.

Realizacja Vouchera /karty podarunkowej/

Posiadacz Vouchera /karty podarunkowej/ ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

 1. Voucher /karta podarunkowa/ stanowi formę zapłaty jednokrotnej za Towary w Sklepie do wysokości jego wartości.
 2. Voucher /karta podarunkowa/ wydany jest w formie elektronicznej, a jego wykorzystanie jest możliwe poprzez wprowadzenie kodu z karty w koszyku zamówienia
 3. W przypadku zakupu Towaru o wartości wyższej niż wartość Vouchera /karty podarunkowej/ , Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
 4. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.
 7. Sposób realizacji Vouchera:   a. zrób zakupy;  b. idź do koszyka;   c. jako forma płatności wybierz – Płatność bonami – Voucher /karta podarunkowa/- wpisz nr karty.

Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
 2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest  równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą  Voucherów /kart podarunkowych/  zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.