Wczytuję dane...
Regulamin konkursu

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Konkursu pt.
„Seksi konkurs”
Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
Regulamin konkursu
„Seksi konkurs”
Organizatorem Konkursu i Administratorem danych zebranych na potrzeby Konkursu jest firma:
P.H.U. MAG Artur Goć
80-172 Gdańsk Morenowa 6
NIP: 583-250-86-51 REGON: 192111070
(zwany dalej Organizatorem)
DANE OSOBOWE:
Każdy Uczestnik, którego Dane Osobowe są przetwarzane przez ma prawo dostępu do swoich
Danych Osobowych, prawo ich poprawiania, prostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przeniesienia Danych Osobowych.
Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest możliwe, lecz
uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie.
I. Informacje wstępne
a) Czas trwania Konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od godz. 00,00 dnia 15.06.2022 do 15.07.2022
2. Regulamin konkursu będzie do pobrania ze strony www.szpilkiwsypialni.pl
3. Każdy uczestnik Konkursu na życzenie otrzyma regulamin na adres e-mail wskazany do
kontaktu.
b) Warunki Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polski i
posiadają w momencie zgłoszenia się do Konkursu, aktywne konto w serwisie
społecznościowym FaceBook.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Koordynator i osoby
współpracujące z którymkolwiek z ww. podmiotów przy organizacji Konkursu
3. Przedmiotem Konkursu jest Bon Towarowy o wartości 150 zł
4. Cel nadrzędny Konkursu - promocja marki
Szpilkiwsypialni.pl
Udział w konkursie – warunki:
a) Dodaj zdjęcia pod postem konkursowym na
fanpage https://www.facebook.com/Szpilki.w.sypialni
b) Uzasadnij dlaczego akurat TY masz wygrać!
c) Z jednego konta na Facebook Uczestnik może się zgłosić do konkursu 1 raz.
d) Uczestnik zgłasza propozycje wyłącznie własnego autorstwa.
!Zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami
oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach
niezgodnych z prawem!
Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Konkursie, podczas wpisywania komentarza w serwisie
Facebook nie może zamieszczać:
a) treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
b) treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności
naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich lub
Organizatora,
c) treści obscenicznych lub pornograficznych
d) treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści
rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
e) treści naruszających zasady etykiety,
f) danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności
niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu e-mail, czy
posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną
osobę.
!Naruszenie powyższych zasad skutkować będzie usunięciem zgłoszenia z Konkursu, a zgłoszenie
danego uczestnika z Konkursu w skrajnych przypadkach może także skutkować powiadomieniem
organów ścigania!
g) Ze wszystkich zebranych zgłoszeń w serwisie Facebook w terminie od godziny 00.00
dnia 15/06/2022 r. do godz. 00:00 dnia 15/07/2022 r. Komisja Konkursowa składająca się
z przedstawicieli Organizatora wyłoni Zwycięzcę i ogłosi wyniki na fanpage
https://www.facebook.com/Szpilki.w.sypialni
Kryteriami równoważnymi oceny będą:
a) Autorskie zdjęcia
b) Uzasadnienie
WAŻNE!
 Zdjęcia biorące udział w konkursie musi być wynikiem indywidualnej pracy twórczej
Uczestnika Konkursu. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich bez ich zgody lub
zgody opiekuna prawnego (innych niż Uczestnik – autor zdjęcia).
 Zdjęcia nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie
może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolne od wad
prawnych - w szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie może być zabronione
przez prawo.
 Zdjęcia nie mogą naruszać prywatności i godności innych osób.
 Zdjęcia nie mogą mieć na celu obrazę uczuć i symboli religijnych oraz nie może zawierać
treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
Szpilkiwsypialni.pl
!Zdjęcia nie spełniające wymogów zawartych w niniejszym regulaminie zostaną usunięte z
fanpage przez administratora strony!
 Na wypadek, gdyby próby powiadomienia Uczestnika, który wygrał konkurs, okazały się
nieskuteczne, Komisja wyłoni kolejnego kandydata.
 Decyzje komisji konkursowej są niepodważalne.
 Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne upublicznienie swojego wizerunku w mediach
społecznościowych, na kanale YouTube oraz na stronie internetowej
II. Zasady udziału w Konkursie
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z
Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuje jego postanowienia, a swoje dane osobowe
przekazuję dobrowolnie.
2. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli
Organizatora (zwaną dalej: Komisją Konkursową). Zadaniem Komisji Konkursowej będzie
dokonanie oceny zgłoszeń. Uczestników oraz dokonanie wyboru Zwycięzcy Konkursu
spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń zgodnych z zasadami niniejszego konkursu.
3. Komisja wybierze 1 Zwycięzcę.
4. Komisja Konkursowa będzie nadzorować przebieg Konkursu oraz przestrzeganie
Regulaminu.
III. Warunkami wzięcia udziału w Konkursie:
1. Z jednego konta na FaceBook Uczestnik może się zgłosić do konkursu 1 raz.
2. Uczestnik zgłasza propozycje wyłącznie własnego autorstwa.
3. Zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w
Konkursie w celach niezgodnych z prawem.
4. Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Konkursie, podczas wpisywania komentarza w
serwisie FaceBook nie może zamieszczać:
a) treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
b) treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w
szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich
lub Organizatora,
c) treści obscenicznych lub pornograficznych,
d) treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści
rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
e) treści naruszających zasady etykiety,
f) danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności
niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu e-mail, czy
posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną
osobę.
Szpilkiwsypialni.pl
5. Naruszenie powyższych zasad skutkować będzie usunięciem zgłoszenia z Konkursu, a
zgłoszenie danego uczestnika z Konkursu w skrajnych przypadkach może także skutkować
powiadomieniem organów ścigania.
6. Ze wszystkich zebranych zgłoszeń w serwisie FaceBook w terminie od godzin 00.00 dnia
15.06.2022r. do godz. 00:00 dnia 15.07.2022 r. Komisja Konkursowa składająca się z
przedstawiciela Organizatora oraz przedstawiciela koordynatora wyłoni Zwycięzcę i ogłosi
wyniki na fanpage w dniu 20.07.2022 r.
WAŻNE!
Treści nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może
naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolne od wad prawnych - w
szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie może być zabronione przez prawo. Treści nie
mogą naruszać prywatności i godności innych osób. Treści nie mogą mieć na celu obrazę uczuć i
symboli religijnych oraz nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub
obraźliwe.
Treści nie spełniające wymogów zawartych w niniejszym regulaminie zostaną usunięte z
fanpage przez administratora strony.
7. Na wypadek, gdyby próby powiadomienia Uczestnika, który wygrał konkurs, okazały się
nieskuteczne, Komisja wyłoni kolejnego kandydata.
8. Decyzje komisji konkursowej są niepodważalne.
9. Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne upublicznienie swojego wizerunku w mediach
społecznościowych, na kanale YouTube oraz na stronie internetowej
IV. Nagrody i zasady ich wydawania
1. Organizator przewiduje w Konkursie nagrodę w postaci BONU TOWAROWEGO
2. Uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę w Konkursie.
3. Post informujący o zwycięstwie w Konkursie tj. imię i nazwisko zwycięzcy zostanie
zamieszczone na portalu FaceBook zostanie zamieszczony na stronie
4. Zwycięzca powinien w terminie do 25.07.2022r. przesłać w wiadomości prywatnej na
adres mail: szpilkiwsypialni@gmail.com swoje dane teleadresowe, tj. imię, nazwisko, nr
telefonu, adres e-mail w celu uzgodnienia odbioru nagrody. Niedotrzymanie terminu
przesłania danych osobowych skutkuje odebraniem prawa do nagrody i przyznaniem
nagrody osobie wyłonionej jako rezerwowa.
5. Nagroda zostanie wydana do dnia 31.07.2022 r.
6. Za wydanie nagród odpowiada Koordynator Konkursu.
7. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu.
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową, ani na
ekwiwalent pieniężny.
9. Opłacenie podatku od wartości Wygranego towaru spoczywa po stronie Organizatora.
Szpilkiwsypialni.pl
V. Reklamacje i Pytania
1. Uczestnicy Konkursu mają prawo, w terminie do 14 dni od ostatecznej daty otrzymania
nagrody, tj. do dnia 15.08.2022 r. włącznie do składania reklamacji co do jego przebiegu i
wyników.
2. Wszelkie reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres:
szpilkiwsypialni@gmail.com
3. Decyduje data wysłania wiadomości email.
4. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko, adres i telefon osoby sporządzającej
reklamację, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
6. Wszelkie pytania Uczestników Konkursu dotyczące Konkursu należy kierować drogą
elektroniczną na adres mail szpilkiwsypialni@gmail.com
VI. Dane osobowe
1. Uczestnik, który zostanie wybrany jako zwycięzca w niniejszym Konkursie, podając swoje
dane osobowe określone w niniejszym regulaminie, które są niezbędne do poprawnego
wydania nagrody, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
w celu poprawnej realizacji konkursu i wydania im nagrody.
2. Dane przesłane przez uczestników konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie do
zapewnienia poprawnego przebiegu Konkursu i wypełnienia jego założeń.
3. Dane osobowe pozyskane od zwycięzcy niniejszego Konkursu będą przetwarzane przez
Koordynatora tylko i wyłącznie do realizacji niniejszego Konkursu zgodnie z wymogami
RODO oraz zgodnie z regulaminem Konkursowym.
4. Organizator na mocy odrębnej umowy powierza Koordynatorowi Konkursu,
przetwarzanie danych osobowych zwycięzcy Konkursu.
5. Dane osobowe pozyskane w ramach reklamacji i/lub drogą pocztową w przypadku
pojawiających się pytań od uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu
poprawnego przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
6. Dane osobowe po zakończeniu Konkursu zostaną zniszczone.
7. Zwycięzca wyraża zgodę na nagranie filmu z wręczenia nagrody, montażu oraz testu
samego urządzenia.
8. Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w mediach
społecznościowych oraz na firmowej stronie Organizatora w celu promocji marki.
9. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w
ramach zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu.
Szpilkiwsypialni.pl
10. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy:
a) upoważnieni pracownicy
b) Organizator i jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, w celu przeprowadzenia wszystkich
czynności Konkursu.
VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koordynatora przez cały czas
trwania Konkursu lub na pisemną prośbę Uczestnika Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w
ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani
stowarzyszony z serwisem FaceBook.
5. Wszelkie dane osobowe wymagalne, które są powierzane przez użytkowników w czasie
trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi FaceBook.
6. Zakres użycia danych osobowych uczestników konkursu określa niniejszy Regulamin.
Regulamin sporządzono w dniu. 10.06.2022